Algemene Voorwaarden

Het Leespanel is een product van:

Vragenlijstinvullen.nl
Postbus 237
3850 AE Ermelo

Hieronder volgen stap voor stap de rechten en plichten om lid te zijn bij het Leespanel. Door u te registeren gaat u akkoord met de volgende punten:

Artikel 1: in het kort

1.1 Het Leespanel is een onderzoekspanel waaraan u gratis kunt deelnemen. De deelnemer heeft ten aanzien van het onderzoekspanel geen verplichtingen, behoudens de verplichtingen als genoemd in deze voorwaarden.

Artikel 2: Wanneer kunt u deelnemen?

2.1 Bent u zestien jaar of ouder, heeft u een leesbeperking en bent u woonachtig in Nederland? Dan kunt u lid worden van het Leespanel.

Artikel 3: Wetgeving

3.1 Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in het ledenbestand. Het ledenbestand van het Leespanel valt in Nederland onder de wet bescherming persoonsgegevens. Het ledenbestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Het meldingsnummer is m1468571.
3.2 Vragenlijstinvullen.nl is lid van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA, www.moaweb.nl) en de European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR, www.esomar.org).

Artikel 4: Registreren / Lid worden

4.1 Bij het registreren moeten de gegevens naar waarheid worden ingevuld.
4.2 Er mag maar één keer worden geregistreerd per persoon.
4.3 Als de gegevens veranderen dan moeten deze zo snel mogelijk worden gewijzigd (bijvoorbeeld een nieuw e-mailadres of een ander huisadres).
4.4 Alle gegevens die aan u worden gevraagd moeten worden ingevuld.
4.5 Meldt u alleen aan als u daadwerkelijk geïnteresseerd bent.
4.6 Zorg dat uw e-mailadres altijd bereikbaar is. Indien wij meer dan 10 keer een melding krijgen dat uw e-mailadres niet bereikbaar is (bounce) dan worden er geen e-mails naar u gestuurd en dient u eerst een nieuw e-mailadres op te geven alvorens u weer kunt inloggen.

Artikel 5: Andere personen lid maken

5.1 Het aanmaken van nieuwe leden mag niet gebeuren onder dwang.
5.2 Er mag maar één aanmelding per IP-adres plaatsvinden.
5.3 Het is niet toegestaan aanmeldingen namens anderen te doen. Iedereen dient zichzelf aan te melden, de gegevens naar waarheid in te vullen en hun account te bevestigen.
5.4 Regelmatig vinden er controles plaats op de geldigheid van de aanmeldingen. Mochten aangemelde leden niet aan de gestelde voorwaarden voldoen dan is Vragenlijstinvullen.nl gerechtigd hun account te deactiveren.

Artikel 6: Uitnodigingen voor onderzoek ontvangen

6.1 Door u te registreren geeft u toestemming e-mails van het Leespanel te ontvangen. Dit aantal varieert van 0 tot 5 uitnodigingen per jaar
6.2 E-mails zijn gericht op doelgroepen, waardoor het voor kan komen dat u minder of meer e-mails ontvangt dan andere leden.
6.3 Er mag/kan niet twee keer hetzelfde e-mailadres worden opgegeven.
6.4 De vragenlijsten blijven doorgaans een week geldig.

Artikel 7: Aanmelden

7.1 U dient u alleen aan te melden indien u daadwerkelijk geïnteresseerd bent in een lidmaatschap van het Leespanel. Indien geconstateerd wordt dat u een onjuiste of valse aanmelding doet, wordt uw account gedeactiveerd.

Artikel 8: Het verzamelen van persoonsgegevens

8.1 Persoonsgegevens worden alleen door Vragenlijstinvullen.nl gebruikt om u uit te nodigen voor deelname aan onderzoeken.

Artikel 9: Beëindiging

9.1 U kunt zich op ieder gewenst moment afmelden. U ontvangt dan een mail ter bevestiging van uw uitschrijving. Wanneer u deze bevestigt bent u uitgeschreven van het Dedicon panel.
9.2 In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie en in geval u in strijd handelt met deze voorwaarden, u misbruik maakt van de rechten die u hebt als deelnemer aan het Leespanel, of indien u op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan het Dedicon panel, is Vragenlijstinvullen.nl gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, uw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en uw account te annuleren.

Artikel 10: Algemeen

10.1 Indien u zes maanden niet actief voor het Leespanel bezig bent (geen e-mails lezen, geen mensen aanmelden etc.) wordt uw lidmaatschap automatisch, zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd.
10.2 Vragenlijstinvullen.nl is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal u hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte brengen. De actuele versie van de algemene voorwaarden treft u aan op de website van het Leespanel. Na wijziging van de algemene voorwaarden komen de oude algemene voorwaarden te vervallen. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands Recht is van toepassing op dit onderzoekspanel en deze algemene voorwaarden.
10.3 Vragenlijstinvullen.nl kan te allen tijden dit onderzoekspanel wijzigen.
10.4 Mocht u het niet eens zijn met eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden dan dient u zich zelf af te melden. Door lid te blijven gaat u automatisch akkoord met eventuele wijzigingen in de voorwaarden.
10.5 Bij tegenvallende resultaten behoudt Vragenlijstinvullen.nl zich het recht voor te stoppen met het onderzoekspanel.

Artikel 11: Slot

11.1 Bij fraude en / of overtreding van de hierboven genoemde regels word uw account gedeactiveerd. Als het nodig is worden de gegevens aan de betreffende instanties doorgegeven. Tevens wordt uw toegang tot het Leespanel geblokkeerd en hebt u geen mogelijkheid opnieuw mee te doen in de toekomst.
11.2 Als lid kun u geen aanspraak maken op de eventueel door Vragenlijstinvullen.nl gemaakte fouten. Beide partijen zijn er bij gebaat dat dit door u als lid wel bij Vragenlijstinvullen.nl gemeld wordt. Dit wordt als nog door Vragenlijstinvullen.nl in alle redelijkheid opgelost.
11.3 Ondanks alle zorgvuldigheid die Vragenlijstinvullen.nl besteedt aan het Leespanel en bijbehorende service kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Uw klacht kunt u via de website aan ons kenbaar maken.
11.4 Er mag geen ongewenste e-mail naar andere mensen worden gestuurd, of op een andere manier waarbij iemand over het Leespanel leest, terwijl u deze persoon niet kent, of de persoon er niet om gevraagd heeft. Als dit gebeurt, wordt uw lidmaatschap beëindigd.
11.5 Het plaatsen van ongevraagde berichten of verzenden van berichten zonder de vereiste toestemming wordt gezien als SPAM.